Hướng dẫn sử dụng LAZYHATA

Các bạn xem và làm theo lần lượt các video nhé

Tổng quan về LAZYHATA

Hướng dẫn bật bảo mật 2 lớp facebook

Đăng ký tài khoản LAZYHATA

Đăng nhập và giới thiệu tính năng trên LAZYHATA

 

Kết nối tài khoản facebook với LAZYHATA

Tạo nhóm các nơi đăng trên LAZYHATA


Tạo bài viết và thư viện nội dung trên LAZYHATA

Tự động đăng bài với LAZYHATA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *